ถังอัจฉริยะสำหรับการจำแนกขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรจักร สายอ๋อง, พรหมมินทร์ กลั่นสุวรรณ, วิชชากร ศรีกรด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญนภา รัตนเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยเกิดขยะในประเทศมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง โดยขยะเหล่านี้เกิดจากการเพิ่มจำนวนของประชากรซึ่งทำให้มีการใช้สิ่งของในการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ทำให้เกิดขยะมากขึ้นโดยขยะบางชนิดสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น ขยะพลาสติกสามารถนำมาหลอมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่าง ๆได้ ดังนั้นการคัดขยะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการจัดการขยะในเพื่อความสะอาด และลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการลดปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ถังอัจฉริยะสำหรับการจำแนกขยะโดยใช้อุปกรณ์คือถังขยะขนาด 120 ลิตรเพราะเป็นขนาดที่พอดีสำหรับการใช้คัดเเยกขยะ เเละอุปกรณ์ Arduino เพื่อที่จะใช้ในการคัดเเยกประเภทขยะโดยถังอัจฉริยะแยกออกเป็น 2 ประเภทคือถังขยะชนิดที่ขยะสมารถนำไปรีไซเคิลได้และถังขยะชนิดที่ขยะไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้