การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแคนนาบินอยด์สกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณรดา ตรึกตรอง, พัชรพล ไฝจู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชา (Cannabis sativa L.) ถือเป็นพืชที่คุณค่ามากชนิดหนึ่ง เพราะว่าเป็นพืชที่ให้เส้นใย น้ำมัน และสารชีวภัณฑ์ในทางสุขภาพและยา ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเวลายาวนาน ในปัจจุบันกัญชาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชาบางส่วนออกจากกฎหมายยาเสพติดประเภทที่ 5 สาระสำคัญที่พบในกัญชามี 2 ชนิดสำคัญ ได้แก่ สาร CBD (Cannabidiol) มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด ทำให้ผ่อนคลาย ต้านการอักเสบ และสาร THC (Tetrahydrocannabinol) เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพีอศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของแคนนาบินอยด์ที่สกัดจากกัญชา และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมสารสกัดหยาบ การแยกสารแคนาบินอยด์ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี และการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ซึ่งการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้