การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Escherichia และ S. aureus ด้วยสารสกัดหยาบจากใบบัวบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล ตันติศิริวัฒนา, กานต์ ศึกเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาวบ้านที่ทำการค้าขายบริเวณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นิยมทำขนมจีน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจึงพานักเรียนลงสำรวจร้านขนมจีนเส้นสดเมืองคอนที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณของโรงเรียน นักเรียนสังเกตเห็นว่าขนมจีนนั้นมีการทำสดแต่เกิดฟองเวลาทำ และค่อนข้างมีกลิ่น และมีอายุไม่นาน เมื่อกลับมาค้นหาข้อมูลดูจึงทราบว่านั่นเป็นการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นในขนมจีน เกิดจากแบคทีเรีย Escherichia coli และ S.aureus ซึ่งอาการนี้มีผลต่อการปนเปื้อนของแบคทีเรียในขนมจีน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่ปลอดภัยในการบริโภคขนมจีน นักเรียนจึงหาสิ่งที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนี้ และนั้นก็คือใบบัวบกนักเรียนจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารสกัดใบบัวบกเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Stapphylococcus aureus