ดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิยาลัย ปทุมธานี โดยใช้ชนิดของสาหร่ายเป็นเกณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก อระวีพร, ชมาห์ธรณ์ อึงสามภพ, วรรษชล คลายทุกข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ความหลากหลายของชนิดของสาหร่ายเป็นดัชนีชีวภาพเพื่อบ่งชี้คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนธันวาคม 2565 โดยนำตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทั้งสิ้นสามจุดมาตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งทางกายภาพและทางเคมีจากนั้น เก็บตัวอย่างสาหร่ายโดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนที่มีตาข่ายขนาด 21 ไมโครเมตรลากในแนวนอนในระนาบเดิมไปกลับ นาน 60 วินาที  และจำแนกชนิดของสาหร่าย โดยสุ่มนับจำนวนโดยใช้สไลด์นับแพลงก์ตอน 3 ครั้งภายใต้กล้องจุลทัศน์ชนิดเลนส์ประกอบชนิดของสาหร่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดจำแนกชนิดของสาหร่าย จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสาหร่ายกับคุณภาพน้ำ จากนั้นคำนวณเป็นดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยใช้ชนิดของสาหร่ายเป็นเกณฑ์