แผ่นคลุมกระถางจากเส้นใยปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สีเกิ้น, ประชา อุ่นกลม, วนิสา โสภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง, ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตที่มีความเหนียว แข็งแรง และทนทาน อากาศสามารถหมุนเวียนผ่านได้ดี รักษาความชื้นได้ดี จะช่วยลดมลภาวะและเป็นประโยชน์ต่อพืช มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1)เพื่อศึกษาอัตราส่วนของน้ำยางพารากับน้ำที่เหมาะสมต่อการทำแผ่นคลุมกระถาง2)เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยปาล์มกับกาวยางพาราที่เหมาะต่อการทำแผ่นคลุมกระถาง 3)เพื่อทดสอบค่าความต้านทานแรงฉีกขาดของแผ่นคลุมกระถางที่ผลิตได้ 4)ทดสอบคุณสมบัติของแผ่นคลุมกระถางที่ผลิตได้ จากการทดสอบค่าแรงดันทะลุและสมบัติการดูดซับน้ำ ผลปรากฏว่า ...