แผ่นรองฝ่าเท้า "ท้าวหอม" ต้านแบคทีเรีย ลดแรงกระแทก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุธสดี อื้อสกุล, ณัฐชญาภรณ์ ประการแก้ว, ตะวัน พรมสีดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์แผ่นรองฝ่าเท้าท้าวหอมต้านแบคทีเรียลดแรงกระแทกได้แนวคิดมาจากความต้องการดูแลสุขภาพที่จะทำให้ไม่มีอาการปวดเท้าเท้าไม่มีกลิ่นเหม็นจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นจึงตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของน้ำยางพาราที่มีการผสมผงถ่านไม้รวมผงถ่านไม้ไผ่โดยศึกษาชนิดและปริมาณของผงถ่าน 2 เพื่อศึกษาสมบัติการทนต่อแรงดึงและแรงกดทับของแผ่นยางพาราที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่น 3 เพื่อศึกษาความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์และผลมะกรูดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 4 เพื่อเพื่อผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าลดกลิ่นต้านแบคทีเรียลดแรงกระแทก 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผ่นรองฝ่าเท้าลดกลิ่นต้านแบคทีเรียลดแรงกระแทกผลปรากฏว่า 1 น้ำยางพาราที่ผสมผงถ่านไม้รวมที่มีปริมาณมากจะสามารถดูดซับกลิ่นได้มากโดยใช้ปริมาณ 400 กรัม 2 สมบัติเชิงกลการทนแรงดึงพบว่าแผ่นยางพาราที่ผสมผงถ่านไม้รวมหรือผสมผงถ่านไม้ไผ่มีความสามารถทนแรงดึงได้ดีและสามารถรับแรงกดทับในเวลา 22 ชั่วโมงมีการคืนตัว 90 เปอร์เซ็นต์ 3 ความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ 1% สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ทำให้มีค่าเฉลี่ยวงใสเพียง...mm.4 แผ่นรองฝ่าเท้าที่ผลิตได้ทำให้ผู้ใช้พึงพอใจในระดับดีมากเท้าไม่เหม็นไม่ปวดเท้า