การศึกษาอาหารที่มีผลต่อการวางไข่ของจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร กาสา, จิราพร ภูนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันจิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีความนิยมในการเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแมลง

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาถูก ราคาต้นทุนต่ำ และขยายพันธุ์ง่าย ประเทศไทยก็มีจิ้งหรีดจำนวนมากและมีหลายสายพันธุ์เช่น จิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง จิ้งโกร่งหรือจิ้งกุ่ง

จิ้งหรีดเป็นแมลงตัวแรกที่ได้รับความสนใจนำมาทดลองเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพ ทั้งนี้เพราะจิ้งหรีด

อาศัยอยู่ได้ทั่วไปตามพื้นดิน ซอกหิน รูหนูเก่า ใต้กองใบไม้หญ้าแห้งจึงเลี้ยงง่ายและสามารถเก็บขายได้ทั้งปี มีวงจรชีวิตสั้น มีการส่งเสียงร้องชวนติดตามจึงสามารถจึงเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งทีให้ความเพลิดเพลิน

ด้วยเหตุนี้กระแสความต้องการเลี้ยงจิ้งหรีดจึงมีมากมาย จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีความสำคัญในเชิงพาณิชย์ในหลายประเทศมีการบริโภคจิ้งหรีดรวมทั้ง

ประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในแมงที่นิยมนำมาบริโภค การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยอาหารและสภาพแวดล้อมที่ทำให้จิ้งหรีดมีการวางไข่

และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของจิ้งหรีด โดยทดลองจากการศึกษาวัฏจักรของจิ้งหรีดและ

ศึกษาระยะการผสมพันธุ์และระยะการวางไข่ ทดลองอาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีด สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย