การศึกษาอุณหภูมิของดาวฤกษ์จากภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ นามชู, สุรวุฒิ วันเมืองเก่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ปูคะธรรม, นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาอุณหภูมิของดาวฤกษ์จากภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายภาพทางดาราศาสตร์และหาอุณหภูมิของดาวฤกษ์จากภาพถ่ายที่ได้ โดยประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC สำหรับถ่ายภาพโดยบริเวณส่วนประกอบที่เป็นเลนส์ใกล้ตาจะใส่เป็นกล้องดิจิตอลแทนเพื่อถ่ายภาพดาวฤกษ์ และนำไปประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณหาอุณหภูมิของดาวฤกษ์ ซึ่งอาศัยหลักการคำนวณและทฤษฎีทางดาราศาสตร์ในเรื่องของ Ballesteros’ formula , HR Diagram และค่า Colour Index โดยเมื่อได้ค่า Colour Index แล้ว จะนำค่า Colour Index ไปแทนใน Ballesteros’ formula เพื่อหาอุณหภูมิของดาวฤกษ์และนำไปตรวจสอบโดยเทียบกับอุณหภูมิประมาณที่ได้ใน HR Diagram พบว่า อุณหภูมิที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ Ballesteros’ formula มีความใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ได้จาก HR Diagram