การสกัดเคราตินจากเส้นผมมนุษย์เพื่อใช้สำหรับตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภา แสนอุบล, อาจริยาวรรณ ผ่องมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียอย่างมากในสังคมไทย ทั้งในด้านของ ทรัพย์สินและชีวิต จากสถิติปี พ.ศ.2562-2565 ที่ผ่านมาจากสาธารณภัยทั่วประเทศ อัคคีภัยถือเป็นหนึ่งภัยที่ มีสถิติการเกิดสูงที่สุด และในปีพ.ศ.2565 จะเห็นว่ามีอัตราการเกิดอัคคีภัยถึง70.93% จากภัยทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยของการเกิดเพลิงลุคไหม้ที่รวดเร็วนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเสื้อผ้าที่เรานั้นสวมใส่ หนึ่งในนั้น คือผ้าฝ้าย เนื่องจากผ้าฝ้ายเป็นที่นิยมอย่างมากในการทําเครื่องแต่งกาย เนื่องจากสวมใส่สบายและระบาย อากาศได้ดี แต่ผ้าฝ้ายก็มีข้อเสียอยู่บางประการคือติดไฟได้ง่ายและรวดเร็ว ทําให้เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ผ้าฝ้ายนั้น จึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการลุกลามและแพร่กระจายของไฟ และเนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด จึงทํา ให้ผู้วิจัยเกิดความคิดที่จะสกัดโปรตีนเคราตินที่มีอยู่มากในเส้นผมของมนุษย์ เพ่ือพัฒนาเป็นสารหน่วงไฟ เนื่องจากที่ผ่านมาเส้นผมที่เหลือจากการตัดผมในร้านทําผมเป็นหนึ่งในวัสดุที่จัดการได้ยาก และส่วนใหญ่เส้น ผมที่เหลือก็ทําได้เพียงแค่ทิ้งเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงสรา้ งขึ้นเพื่อการศึกษาการสกัดเคราตินจากเส้นผมของมนุษย์ เพื่อนําไปพัฒนาเป็น สารหน่วงไฟสําหรับผ้าฝ้าย และเพื่อพัฒนาสารสกัดตกแต่งหน่วงไฟต่อไป