วัสดุดูดซับเสียงจากวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรายุส พรมดี, ศิรภัสสร รอดสง, ฑศลักษณ์ ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา คงเจริญ, ลออ คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำวัชพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นวัสดุที่ใช้ดูดซับเสียง เเละนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูดซัพเสียง