ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า ด้วยการทำ Seed priming กับการกระตุ้นด้วยความร้อนและสารสกัดจากปลีกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัสมาวาตี มะดาโอ๊ะ, อลิศรา มะ, ฟาราฮ์ เง๊าะสือนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า โดยการทำ seed priming ด้วยความร้อนและสารสกัดจากปลีกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอัตราการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าให้มีอัตราการงอกเพิ่มขึ้น โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการกระตุ้นการงอกด้วยวิธีการ Seed priming และกระตุ้นการงอกด้วยความร้อน โดยนำข้าวหอมกระดังงา ข้าวหอมกระดังงาเก่า และข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการทำ Seed priming ข้าวหอมกระดังงาเก่าด้วยการกระตุ้นการงอกด้วยความร้อนแบบแช่และแบบนึ่ง มาหาอัตราการงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ทำ Seed priming และนึ่งเป็นเวลา 8 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 35.67% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 22% การทดลองที่ 2 ศึกษาวิธีการกระตุ้นการงอกด้วยวิธีการ Seed priming กระตุ้นด้วยความร้อน และสารสกัดจากปลีกล้วย โดยนำข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการทำ Seed priming นำไปแช่สารสกัดจากปลีกล้วยที่สกัดด้วยน้ำและเอทานอลเป็นเวลา 2 และ 4 ชั่วโมง มาหาอัตราการงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการนำไปกระตุ้นการงอกด้วยความร้อนแบบนึ่งเวลา 8 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และแช่ด้วยสารสกัดจากปลีกล้วยที่หมักด้วยเอทานอลเป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 42.33% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 28.66% และการทดลองที่ 3 เปรียบเทียบการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กับข้าวหอมกระดังงาเก่าที่แช่ด้วยสารจิบเบอเรลลิน พบว่า โดยนำข้าวหอมกระดังงาเก่า ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการทำ seed priming และนำมากระตุ้นด้วยความร้อนแบบนึ่ง แล้วนำมาแช่สารสกัดจากปลีกล้วย และข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการแช่สารจิบเบอเรลลิน มาหาอัตราการงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านกระบวนการต่างๆ มีอัตราการงอกมากที่สุดเฉลี่ย 42.33% มากกว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่ผ่านการแช่จิบเบอเรลลินในท้องตลาดและเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเก่าที่แช่น้ำ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ 0.05

Abstracts

This research project aims to stimulate the germination rate of old homkradung-nga rice by using heat and banana blossom extract. At first, the germination rate of old homkradung-nga rice was compared between the old and new homkradung-nga rice. After soaking the new and old rice in water for 24h, the germination rate was found to be 74.33% and 13.67%, respectively. However, when using seed priming technique (soak the rice in water 24h, dry under the sun 8h, and then soak the rice again in water 24h), the germination rate of old rice increases to 23.33% when treating old homkradung-nga rice with hot water and steam, we found that the maximum germination rate (20.67%) was achieved at 40 C, 8 min, which is 7% higher than the non-treated rice. Alternatively, when combining seed priming technique with heat treatment at 40 C, 8 min, the maximum germination rate was obtained at 35.67%. However when combining the seed priming technique with banana blossom extract the germination rate was found to be 24.67%. Lastly, we combined seen priming technique with heat and banana blossom extract and found that the highest germination rate was 42.33%, which is comparable to commercial gibberellin in the market (38.67%).