พลาสติกชีวภาพจากขนไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ แดงสุวรรณ, สุชาวลี จินดาสุทธิกุล, ชาลิสา ลูกจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา คงเจริญ, ลออ คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำขนไก่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดแรงกระแทกหรือป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ