เปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดวัชพืชของแมลงเต่าทองจากต้นปอเทือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธภา ปิยะพงศ์, ทัณฑิกา พลฤทธิ์, ยุติวิชญ์ จำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ คีรีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการกำจัดวัชพืชของแมลงเต่าทองจากส่วนต่างๆของต้นปอเทือง