เปรียบเทียบการแยกเส้นใยปอแก้วด้วยสารเคมีที่มีผลต่อคุณภาพของเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ ช่วยชาติ, ภาวิดา วัจนพิสิฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของเส้นใยปอแก้วที่ผ่านกระบวนการแยกเส้นใย 2 วิธี ได้แก่ เส้นใยที่ผ่านการแช่หมักด้วยน้ำ(ชุดควบคุม) และเส้นใยที่ผ่านการแช่หมักด้วยสารเคมี โดยในการทดลองจะใช้ระยะเวลาในการแช่หมักที่แตกต่างกันนั่นคือ 5 9 และ 13 วัน และใช้ความเข้มข้น 1.00 1.50 2.00 M เส้นใยที่ผ่านการแช่หมักด้วยน้ำและเส้นใยที่ผ่านการแช่หมักด้วยสารเคมีจะทำทั้งหมด 3 ซ้ำ โดยกระบวนการแช่หมักด้วยสารเคมีจะใช้ sodium carbonate, sodium hydroxide และ calcium hydroxide โดยจะตรวจสอบคุณภาพของเส้นใยปอแก้วโดยใช้ ความละเอียดของเส้นใย ขนาดของเส้นใย การทดสอบความเหนียว ความสามารถในการดูดซับน้ำเป็นเกณฑ์ ส่วนผลการทดลองกำลังอยู่ในช่วงดำเนินงาน