การศึกษาต้นหญ้าปากควาย Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd เพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภาภัช ช้อยเชื้อดี, พิมพกานต์ เกตยืนยง, รัญชิดา อสัมภินพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, พิมพ์รดา เพิ่มพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาต้นหญ้าปากควาย Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd เพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากหญ้าปากควายเป็นวัชพืชที่มีคุณสมบัติทนแล้ง และมีปริมาณธาตุอาหารสูงเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ โดยทำการศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกและระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ของหญ้าปากควาย ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าปากควายที่ปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำแตกต่างกัน ศึกษาปริมาณธาตุอาหารของหญ้าปากควายปลูกในพื้นที่มีปริมาณน้ำแตกต่างกัน และศึกษาประสิทธิภาพการทนต่อการตัดและการแตกของยอดและใบเมื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ ในการติดตามการเจริญเติบโตของหญ้าปากควายจะวัดจากความสูง จำนวนใบ ขนาดใบ และการแตกกอ ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาหญ้าปากควายเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงภาวะภัยแล้งหรือในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย