การศึกษาต้นหญ้าปากควาย Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd เพื่อพัฒนาเป็นผงโรยอาหารเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ หงวนตัด, พลอยพิชชา เฉลิมเตชวงศา, จอมขวัญ บุญแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, นริศตา ด้วงต้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาต้นหญ้าปากควาย Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. เพื่อพัฒนาเป็นผงโรยอาหารเพื่อสุขภาพ โดยศึกษาอายุและการเก็บเกี่ยวหญ้าปากควายอายุต่างต่อปริมาณสาระสำคัญทางสมุนไพรโดยวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ศึกษารสชาติของหญ้าที่เก็บเกี่ยวที่มีปริมาณสารสำคัญทางสมุนไพรสูงในรูปแบบสด และแบบแห้งกับผู้บริโภค และศึกษาความพึงพอใจกับผู้บริโภคต่อผงโรยอาหารรูปแบบต่างๆ ที่ผลิตขึ้น โดยทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค Blind Test และเก็บความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส ได้ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาวัชพืชชนิดนี้มีคุณค่าทางสมุนไพรสูงมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบผงโรงอาหารเพื่อให้สะดวกในการรับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น