การศึกษาน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืชที่มีปริมาณฟอสฟอรัสเเละโพเเทสเซียมสูงในการเพิ่มผลผลิตของพืชเเทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิรัตน์ จรูญศิริ, จิราภัค พูลกำลัง, ชญาดา อนิสสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, พิมพ์รดา เพิ่มพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืชที่มีปริมาณฟอสฟอรัส(P)และโพแทสเซียม(K) สูงเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิธีการหมักน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมและนำไปทดสอบหาปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม และนำไปทดลองใช้กับพืช โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแหล่งวัชพืชในท้องถิ่นที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง 2) เพื่อศึกษาวิธีการหมักน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืชที่ส่งผลต่อปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในน้ำหมักชีวภาพ 3)เพื่อศึกษาอัตราส่วนของการใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ 4) เพื่อศึกษาอัตราส่วนของการใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของพืชชนิดต่างๆ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 1) วัชพืชในท้องถิ่นที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงจากผลการสำรวจข้อมูลจากงานวิจัยและการสอบถามจากกรมพัฒนาที่ดิน จ.สุพรรณบุรี คือ 1.ผักตบชวา 2.ผักโขม 3.หญ้าคา 4.จอก 2) ในน้ำหมักชีวภาพจากวัชพืช 4 ชนิด พบว่าน้ำหมักที่หมักด้วยวิธีแบบใช้อากาศดีกว่าแบบไม่ใช้อากาศ โดยมีน้ำหมักที่มีปริมาณธาตุอาหารสูงที่สุด คือน้ำหมักจากหญ้าคาหมักแบบใช้อากาศ มีปริมาณฟอสฟอรัส 0.08% และน้ำหมักจากผักโขมหมักแบบใช้อากาศ มีปริมาณโพแทสเซียม 1.45% 3)น้ำหมักที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตที่ใช้ในการทดลองได้ดีที่สุด ดังนี้ มะเขือ คือ น้ำหมักผักตบชวาแบบใช้อากาศอัตราส่วน 2 cc :1,000 cc ดาวเรือง คือ น้ำหมักผักโขมแบบใช้อากาศอัตราส่วน 2 cc : 1000 cc พริกหนุ่ม คือ น้ำหมักหญ้าคาแบบใช้อากาศ อัตราส่วน 1 cc : 1000 cc 4) น้ำหมักที่ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชที่ใช้ในการทดลองได้ดีที่สุดเป็น ดังนี้ มะเขือ คือ น้ำหมักผักตบชวาแบบใช้อากาศอัตราส่วน 1 cc : 1000 cc ดาวเรืองคือ น้ำหมักผักโขมแบบใช้อากาศอัตราส่วน 2 cc : 1000 cc พริกหนุ่มคือ น้ำหมักหญ้าคาแบบใช้อากาศอัตราส่วน 1 cc : 1000 cc