เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวินธิดา ถาวร, ฐิติวรดา มนดาล, ชัชรินทร์ จันทุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุส อรุณเดชาชัย, พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาในการนับและบรรจุยา ผู้ใช้สามารถตั้งค่าจำนวนเม็ดยาต่อชุดที่ต้องการหรือนับจำนวนเม็ดยาทั้งหมดทีทมี โดยการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะเก็บค่าจำนวนเม็ดยาจากเซนเซอร์และควบคุมการทำงานของเครื่อง