การศึกษาสารสกัดแว็กซ์จากใบไม้กับการคงสภาพความสดใหม่ของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสภานันท์ บุณยรัตน์, วิรากานต์ จุลเสนีย์ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดแว็กซ์จากใบไม้และการคงสภาพความสดใหม่ของผลไม้นี้ มีจุดประสงค์เพื่อ

ศึกษาตัวทำละลายกับปริมาณสารสกัดที่ได้ ศึกษากระบวนการทำแว็กซ์ จากการสกัดด้วยตัวทำละลาย เเละเพื่อทดสอบคุณภาพของแว็กซ์ที่ได้จากการสกัดจากใบไม้ของพืชแต่ละชนิด กับระยะเวลาในเก็บรักษาผลไม้ได้นานที่สุด โดยมีวิธีการศึกษาคือ นำใบไม้สามชนิดได้แก่ ใบของต้นตีนเป็ด ใบของต้นรัก และใบของต้นโกงกาง มาสกัดหาแว็กซ์ด้วยสารละลายสามชนิดคือ เอทานอล อะซิโตน เฮกเซน และนำแว็กซ์ที่สกัดได้มาเปรียบเทียบปริมาณและทดสอบคุณภาพของแว็กซ์ที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลาย จากนั้นนำแว็กซ์ที่ได้มาเคลือบที่บริเวณผิวของผลส้มแล้วดูการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลทุกๆสองวัน