การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเหง้าแห้วหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิสรา จับจุ๊, ศิรภัสสร องศารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเหง้าแห้วหมู ซึ่งแห้วหมูเป็นวัชพืชที่ไร้ประโยชน์ และเป็นวัชพืชที่กำจัดได้ยากเนื่องจากมีลำต้นใต้ดิน แต่ในทางการแพทย์แผนไทยพบว่าเหง้าของแห้วหมูนี้มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเหง้าแห้วหมู โดยเปรียบเทียบชนิดของตัวทำละลาย คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และน้ำ จากนั้นนำตัวทำละลายที่สามารถสกัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมาศึกษาวิธีการในการสกัด คือ แช่หมัก ซอล์กเลต และการสกัดโดยใช้คลื่นความถี่สูง