เครื่องกลเติมอากาศปรับสภาพน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา ผิวเขียว, ธมลวรรณ เรืองศรี, รัญชิดา สุวรรณประทีป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา เกตุอินทร์, เมทินี พันธุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศปรับสภาพน้ำเสีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเติมออกซิเจนและปรับสภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ แบ่งการศึกษาเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 1) ศึกษากำลังแรงของแบตเตอร์รี่ที่ให้พลังงานกับเครื่องกลเติมอากาศปรับสภาพน้ำเสียที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำพบว่าแบตเตอร์รี่กำลังแรง 12V 7Ah ในระยะเวลา 1 นาที มีประสิทธิภาพในการทำให้ใบพัดหมุนได้ดีที่สุด 2) ศึกษาระยะเวลาของการใช้เครื่องกลบำบัดน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ พบว่าระยะเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำดีที่สุด เมื่อวัดค่า DO หลังการทดลอง 7.7 mg/l ข้อที่ 3 ศึกษาชนิดของสารบำบัดน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ พบว่าจุลินทรีย์ส.ญ. มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำดีที่สุด เมื่อวัดค่า pH หลังการทดลอง พบว่า มีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 7 ซึ่งเป็นกลางข้อที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนของสารที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ พบว่า อัตราส่วน 3 : 1 ของสารที่ใช้บำบัดน้ำ มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำดีที่สุด เมื่อวัดค่า pH พบว่า มีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 7 ซึ่งเป็นกลาง