การสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง และเกล็ดปลานิล ใช้ในการดูดซับสารเคมีบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนิษฐา จั่นโพธิ์เตี้ย, วิภาดา สุริยา, บุณยกร อินตะนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจาก สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ถ้าสามารถนำเศษเหลือทิ้งเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหารได้อีกทางหนึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการสกัดไคโตซานจากเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยใช้เกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุ้งขาว ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งเหล่านี้ได้ยิ่งขึ้น และนําไคตินกับไคโตซานที่สกัดได้ไปทำการดูดซับสารเคมี ดังนี้ Cu(II),Ni(II), Th(IV), Phosphates และ Rhodamine B