การศึกษาความหลากหลายของมอสส์ และการเจริญเติบโตของมอสส์บางชนิดบริเวณน้ำตกตาดเดือน อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ปวีณ์ จันดาหงษ์, ณัฏฐ์ธยาน์ จันดาหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำรวจความหลากหลายของมอสส์ที่อาศัยบริเวณน้ำตกตาดเดือน โดยการเก็บตัวอย่างมอสส์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการอ้างอิง ตรวจสอบหาชื่อสกุล ของมอส์แต่ละชนิดที่พบในบริเวณน้ำตกตาดเดือน

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และศึกษาการเจริญของมอสส์สายพันธุ์ที่พบมากที่สุด ในที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน โดยกำหนดเป็น หิน พลาสติก เศษผ้า โฟม และฟองน้ำ