การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของซีเมนต์บล็อกผสมต้นธูปฤาษีและหญ้าแฝก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญภรณ์ เชื้อบ่อคา, ปนัดดา โพธิ์ขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิภา เกตุทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นธูปฤาษี เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ผลเสียที่เกิดจากธูปฤๅษีต่อสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดน้ำเสียในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีการขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีลักษณะเป็นที่รก และสกปรกทำให้สัตว์มีพิษเข้าไปอาศัยอยู่ได้ เป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยของโรค แมลง และศัตรูพืช แย่งน้ำและอาหารจากพืชปลูก ทำให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน รากและซากธูปฤๅษีทับถมกันแน่น สัตว์น้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ และเมื่อทับถมไปนาน ๆ จะทำให้เกิดน้ำเสีย น้ำเน่า ขาดออกซิเจน สัตว์น้ำก็จะตาย และเนื่องจากธูปฤๅษีขึ้นปกคลุมอยู่อย่างแน่นทึบ ทำให้พรรณพืชดั้งเดิม เช่น กกและหญ้าหลายชนิด ไม้ล้มลุก รวมทั้งไม้พุ่มที่ขึ้นตามริมน้ำหรือที่ชื้นแฉะขาดแสงไม่สามารถแข่งขันได้และค่อย ๆ สูญหายไปจากพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ต้นธูปฤาษีถูกนำมาใช้ทำใยเทียมและกระดาษได้ มีเส้นใยถึงร้อยละ 40 เส้นใยนี้มีความชื้นร้อยละ 8.9 เซลลูโลสร้อยละ 63 เฮมิเซลลูโลสร้อยละ 8.7 ลิกนินร้อยละ 9.6 ไขร้อยละ 1.4 และเถ้าร้อยละ 2 เส้นใยมีสีขาวหรือน้ำตาลอ่อน จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องของการนำต้นธูปฤาษีมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน

หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีระบบรากลึกและแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นพืชที่มีอายุได้หลายปี ขึ้นเป็นกอ สามารถขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดยการแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้ เนื่องจากใบหญ้าแฝกมีองค์ประกอบทางเคมีจำพวก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และโปรตีนหยาบ รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าหญ้าแฝกมีสมบัติการเป็นฉนวนความร้อน (สมเจตน์ พัชรพันธ์ และคณะ, 2550)

ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำเส้นใยต้นธูปฤาษีและเส้นใยหญ้าแฝกใช้เป็นส่วนประกอบของซีเมนต์บล็อกสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถป้องกันความร้อนได้ ศึกษาเพื่อทดสอบสมบัติต่างๆ เช่น ค่าความต้านทานแรงอัด การดูดซึมความชื้น สัมประสิทธิ์การนำความร้อน เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงความร้อน เพื่อให้ได้ซีเมนต์บล็อกที่เหมาะสม เป็นการลดต้นทุนการผลิตซีเมนต์บล็อกและเป็นทางเลือกในด้านอุตสาหกรรม