การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อรา Aspergillus flavus ก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรด้วยสารสกัดจากกระเทียมและมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพชร โชติลือ, วรัชญา บัวผัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศชื้น สปอร์ของเชื้อรามีคุณสมบัติที่ทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสปอร์จะเจริญและสร้างสารพิษได้ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อราและทำให้เกิดการสร้างสารพิษสะสมได้ จากความสำคัญของกระเทียมและมะนาวที่มีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus และการศึกสารเคลือบผิวผลไม้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อราจากสูตรผสมของสารสกัดจากกระเทียมและมะนาว และพัฒนาผลิตภัณฑ์เบื้องต้นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกระเทียมและมะนาว