ปุ๋ยน้ำสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร ตันสุเทพ, ญาณิศา จันทิมา, ปรางศ์ฑิพย์ มณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรทิพา วงศ์จันทร์, ปวีณา สุรำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสารแทนนินในเปลือกกล้วยที่เป็นขยะจำนวนมากในชุมชน และนำมาปรับเปลี่ยนเป็นปุ๋ยนํ้าสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์