การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูลเซนเซอร์ร่วมกับคุณสมบัติการดูดกลืนแสง(RGB)ของสารละลายเพื่อพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของสารในการเกษตรและการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพีร์ สุวรรณ์, ชนารดี สมปาน, เชื่อมรัก เย็นใจมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดความเข้มข้นของสารในการเกษตรและการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการวัดความเข้นข้นของสารละลายที่ยังมีมากโดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกร ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แม้กระทั่งผู้ที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาเครื่องมือมีการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูลเซนเซอร์ร่วมกับคุณสมบัติการดูดกลืนแสง(RGB)ของสารละลายเพื่อพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นให้สามารถวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายไม่ทราบค่าความเข้มข้นได้ โดยที่มีต้นทุนการผลิตเครื่องและมีความคลาดเคลื่อนในการวัดต่ำ