การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Blynk เพื่อเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจวัดค่าต่างๆภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษตริน วะสูงเนิน, พงษ์อารัญ ศรีเชียงหุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมเกียรติ ถีอาสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์