การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วยหอมทองและกล้วยหอมเขียว ในท้องถิ่น อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ จริยพัฒนกุล, พิชญุตม์ ภิราษร, กวินทิพย์ มัญชุกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยหอมทองและกล้วยหอมเขียวเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีการส่งออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากประเภทหนึ่งของท้องอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองคุณภาพจากโรงงานเพื่อให้ผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพได้มาตรฐานของผลิตผลทางการเกษตร มีกล้วยจำนวนมากที่ไม่ผ่านการคัดกรองและถูกนำไปทิ้งอย่างเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์แก่ด้านใดอย่างที่ควรจะทำให้เกิดได้ทั้งยังทำให้เกิดมลภาวะจากขยะชีวภาพในปริมาณมาก จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดนำส่วนต่างๆของกล้วยที่มีเซลล์ลูโลสได้แก่เปลือกและขั้วหวีของกล้วยที่เป็นของเสียเหล่านั้นผลิต CMC ในการผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกย่อยสลาย จุดประสงค์เพื่อศึกษาและผลิตพลาสติกชีวภาพในขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ทดแทนวัสดุจำพวกปิโตเลียมพลาสติกที่กำจัดยากและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะศึกษากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพในรูปแบบต่างๆที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยใช้ตัวแปรที่ต่างกันในการผลิตดังนี้ ชนิดและความเข้มข้นนของเบสแก่ ระยะเวลาในการต้มเปลือกและขั้วกล้วยในสารละลายเบสในการสกัดเซลล์ลูโลสที่จะทำให้ได้เซลล์ลูโลสที่มีความเหนียวของเยื่อดีที่สุดเพื่อสร้าง CMC ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ CMC จากกล้วยหอมทองและกล้วยหอมเขียวจากนั้นเทียบผลกับ CMC standard โดยวิเคราะห์ด้วยอินฟราเรดสเปกตรัมหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เหมาะสม ในข้อจำกัดที่มีอยู่ ศึกษาชนิดพลาสติไซเซอร์ที่มีผลต่อพลาสติกชีวภาพในรูปแบบต่างๆเพื่อจะสามารถนำพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติที่ได้ที่แตกต่างกันประยุกต์ใช้และต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมอื่นๆต่อไป