การผลิตด้ายใยผสมจากผักตบชวาและฝ้ายขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลินี ค้ากำยาน, สกุลทิพย์ หาญสูงเนิน, สุพิชญา เรือนสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เส้นใยจากผักตบชวาเป็นเส้นใยธรรมชาติประเภทเส้นใยเซลลูโลส ลักษณะของเส้นใยจะค่อนข้างหยาบคล้ายลินินในตัวเส้นใยจะประกอบด้วยเส้นใยกลวงเล็กๆ เกาะติดกัน โดยส่วนที่พบว่ามีปริมาณเส้นใยค่อนข้างมากจะเป็นในส่วนของลำต้น มีคุณสมบัติเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีรูพรุนจึงมีคุณสมบัติที่ดูดความชื้นได้ดี สามารถทำการแปรรูปจากเส้นใยผักตบชวามาเป็นเส้นด้าย ซึ่งจากผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยผักตบชวา พบว่า มีค่าเฉลี่ยความยาว อยู่ที่ 30 - 50 เซนติเมตร แต่เป็นเส้นใยที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อนำมาขึ้นรูปและนำมาเป็นด้ายสำหรับทอ จากการศึกษาค้นคว้าของผู้จัดทำพบว่าสิ่งที่ช่วยเสริมให้สามารถขึ้นรูปได้คือเส้นใยฝ้ายคุณสมบัติละเอียดนุ่มและมีความแข็งแรงคงทนสูง นิยมนำมาทำเป็นด้ายฝ้ายในปัจจุบัน ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเส้นใยฝ้ายมาผสมกับเส้นใยผักตบชวา โดยการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เส้นใยผสมที่สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นเส้นด้ายที่สวยงาม แข็งแรงและสามารถนำไปใช้งานได้จริง