ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติวิชญ์ ลัคนาศิโรรัตน์, กันตพงศ์ เพ็ญนิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถังขยะที่สามารถคัดแยกประเภทของขยะรีไซเคิล สามารถบีบอัดขยะได้เพื่อที่ถังขยะสามารถจุขยะได้มากขึ้นและยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีระดับปริมาณของขยะเต็มถังทำให้ช่วยในการวางแผนในการจัดการเก็บขยะของเทศบาลได้ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ โดยจะออกแบบให้ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะนั้นสามารถแยกขยะรีไซเคิลได้ 4 ประเภท คือ แก้ว พลาสติก เหล็กและกระดาษ โดยตัวถังขยะจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ 1.ถังขยะ 2. ส่วนที่ทำหน้าที่แยกขยะ 3. ส่วนที่บอกปริมาณขยะในถัง 4.ส่วนที่ทำหน้าที่บีบขยะในถัง โดยวิธีการใช้ถังขยะนั้นคือ ให้ผู้ใช้นำขยะใส่ลงในช่องรับขยะทีละชิ้น ถังขยะจะแยกขยะได้โดยใช้หลักการการใช้ sensor สำหรับจำแนกประเภทของขยะโดยจะใช้ 1) Capacitive Proximity Sensor ในการตรวจจับวัตถุ 2) Capacitive Proximity Sensor สำหรับแยกโลหะออกมาก่อน จากนั้นใช้ 3) Capacitive Proximity Sensor วัดค่า Permittivity เพื่อแยกพลาสติกออกมาเนื่องจากพลาสติกมีค่า Permittivity ที่ต่ำกว่ากระดาษและแก้วอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นใช้เซนเซอร์วัดน้ำหนักแยกแก้วและกระดาษเนื่องจากแก้วมีน้ำหนักมากกว่ากระดาษ หลังจากใช้ sensor ในการจำแนกชนิดประเภทของขยะแล้วก็จะใช้ บอร์ด arduino R3 ในการควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์เลื่อนไปยังจุดที่ตั้งค่าไว้จากนั้นก็เปิดฝาที่ปิดกล่องใส่ขยะทำให้ขยะไปตกลงในช่องของขยะแต่ละประเภท สามารถบีบอัดขยะได้โดยใช้บอร์ด arduino R3 ในการควบคุมมอเตอร์โดยจะรับค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ก่อนจะทำหน้าที่บีบอัดโดยจะตั้งค่าให้บีบอัดขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ พลาสติกและกระดาษ และสามารถตรวจวัดระดับปริมาณขยะในถังได้โดยใช้ ultrasonic sensor ในการวัดปริมาณขยะโดยดูจากระยะความสูงของขยะในถังเมื่อขยะในถังมีปริมาณสูงกว่าที่กำหนดก็จะแสดงผ่านหลอดไฟ LED ที่บริเวณตัวถังและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย