ถังขยะพูดได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรากร ศรีสวัสดิ์, ถิรนัย ผดุงวิทย์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ ปรีดาศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมีมากมายทำให้ต้องมีการแยกขยะและทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อที่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดสภาวะโลกร้อนทำให้บุคคลหลาย ๆ ฝ่ายได้ออกมาดำเนินการอย่างจริงจัง ในการคัดแยกขยะเพื่อที่จะไม่ให้มีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดว่าถ้าหากมีถังขยะที่สามารถเรียกขยะจากผู้คนที่เดินผ่าน ไปผ่านมาได้ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าจะทำให้เป็นการรณรงค์ในการทิ้งขยะ เมื่อเดินผ่านถังขยะ และเหยียบเพื่อเปิดฝา ใส่ขยะลงไปและเมื่อปิดฝาถังขยะจะพูดว่า “ขอบคุณที่ ทิ้งขยะครับ” ดังขึ้นมาจากถังขยะ เสียงที่จะดังขึ้นมาจากถังขยะแล้วแต่เราจะอัดเสียงลงไป