ประสิทธิภาพของยางมะม่วงในการละลายโฟมพอลิสไตรีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพงศ์ ชุติจิตวิทยา, สุรีย์นิภา บุญทรง, สุนิสา รอดธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในประเทศไทย ในเกษตรกรรมมะม่วงที่จะนำไปบ่มให้สุกจะต้องมีการหักขั้วผลเพื่อเอายางออกเสมอ เนื่องจากยางมะม่วงจะทำให้ผิวมะม่วงไม่สวย ผิวดำ เมื่อสุกจะเสียได้ง่าย จากการศึกษาข้อมูลทางการวิจัย พบว่า ยางมะม่วงมีองค์ประกอบของสารลีโมนีน(d-limonene) ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายโฟมพอลิสไตรีน จากการทดสอบของยางมะม่วงพันธุ์อกร่องในการละลายโฟมพอลิสไตรีน โดยใช้ยางมะม่วงจากขั้วผล ปริมาตร 2 มิลลิลิตร พบว่า ยางมะม่วงมีการแยกชั้นเป็นสีขาวขุ่นและชั้นสีใส เมื่อนำไปหยดในโฟมพอลิสไตรีน พร้อมจับเวลา 10 นาที พบว่า ยางสีขาวขุ่นมีประสิทธิภาพในการละลายโฟมพอลิสไตรีนมากกว่ายางสีใส จากนั้นนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีอื่น คือ ใช้ยางมะม่วงที่ให้ความร้อนผ่านการต้มน้ำและใช้ยางมะม่วงกับตัวทำละลายเฮกเซนที่ให้ความร้อนผ่านการต้มน้ำ พบว่า เมื่อนำยางมะม่วง ปริมาตร 2 มิลลิลิตร มาต้มน้ำจะแยกเป็นชั้นน้ำมันอยู่ด้านบน ชั้นยางสีขาวขุ่นอยู่ตรงกลางและชั้นยางสีใสอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นทำการดูดแต่ละชั้น ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร มาหยดลงในโฟมพอลิสไตรีน พบว่า ส่วนที่เป็นน้ำมันมีประสิทธิภาพในการละลายโฟมพอลิสไตรีนสูงสุด รองลงมาคือยางสีขาวขุ่นและยางสีใสต่ำสุด และเมื่อนำยางมะม่วง ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ทำละลายกับตัวทำละลายเฮกเซน ในอัตราส่วน 1:1 แล้วนำไปให้ความร้อนผ่านการต้มน้ำ 10 นาที พบว่า ยางมะม่วงบางส่วนละลายกับตัวทำละลายเฮกเซนแล้วลอยอยู่ด้านบนและยางมะม่วงส่วนที่ไม่ละลายเฮกเซนอยู่ด้านล่าง ทำการดูดแต่ละชั้น ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร แล้วหยดในโฟมพอลิสไตรีน พร้อมจับเวลา 10 นาที พบว่า สารละลายมีประสิทธิภาพในการละลายโฟมพอลิสไตรีนสูงมากแต่ยางมะม่วงที่ไม่ละลายเฮกเซนมีประสิทธิภาพในการละลายโฟมพอลิสไตรีนต่ำมาก ซึ่งเมื่อนำทั้ง 3การทดลองมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการละลาย พบว่า ส่วนของยางมะม่วงที่ละลายในตัวทำละลายเฮกเซนมีประสิทธิภาพในการละลายในการละลายโฟมพอลิสไตรีนสูงสุด รองลงมาคือส่วนของน้ำมันที่ต้มน้ำ ส่วนของยางขาวขุ่นที่ต้มน้ำ ส่วนของยางขาวขุ่นจากขั้วผล ส่วนของยางสีใสที่ต้มน้ำ ส่วนของยางที่ไม่ทำละลายกับ

เฮกเซนและส่วนของยางสีใสจากขั้วผล ตามลำดับ