บรอดแคสต์แบบจำกัด 3 ในกราฟแบบกริดบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิศร สว่างทอง, ณัฐวรัทย์ สงวนพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสวรรณ นพแก้ว, สวรรยา ศกุนตะเสฐียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กราฟเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยทฤษฎีกราฟยังสามารถนำไปใช้ได้ในการกระจายสัญญาณ การค้นคว้าเว็บ เครือข่าย ฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ อีกด้วย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาขอบเขตบนของบรอดแคสต์ที่ครอบคลุมแบบจำกัดขนาด 3 ของกราฟแบบกริดในบางมิติ (dimension) โดยเริ่มต้นจากการศึกษาความรู้เบื้องต้นของกราฟ ต่อมาจึงได้ทำการศึกษาแนวคิดของบรอดแคสต์ที่ครอบคลุมแบบจำกัดขนาด k โดยที่ k เป็นค่าจำกัดความสามารถในการส่งสัญญาณ เพื่อศึกษาคุณสมบัติบางประการของบรอดแคสต์ที่ครอบคลุมแบบจำกัดขนาด 3 ในกราฟแบบกริดบางชนิด และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ต่อในการหาขอบเขตบน ซึ่งผลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการกระจายสัญญาณที่กำหนดให้จุดที่ติดตั้งเสาสัญญาณมีค่าการส่งสัญญาณได้ไม่เกิน 3 หน่วย ทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าจุดใดที่ควรติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อให้สัญญาณครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่โดยใช้ค่าใช้ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้