นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารวัตน์ ทิพย์โยธา, กู​ศิลป์​ศรุต​ สัญญา​, ไทธัช โทนาอรรถ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัยนี้นำเสนอ การออกแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณชีพในร่างกายของมนุษย์แบบไร้สาย

ราคาประหยัด โดยใช้นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะราคาประหยัด โดยใช้นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะราคาประหยัดที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP-32 และเซ็นเซอร์ 3 ตัว ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกาย

ซึ่งมีการเชื่อมต่อข้อมูลกันบนแพลตฟอร์ม Internet of things ข้อมูลสัญญานชีพจะได้รับการประมวลผลและแสดงหน้าจอบน OLED ของนาฬิกาอัจฉริยะของผู้ป่วย และส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย และระบบ Cloud Thing Board เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลในศูนย์ข้อมูล ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ละแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทราบเมื่อได้รับสัญญาณชีพที่ผิดปกติจากเซ็นเซอร์ตามพารามิเตอร์ที่ถูกกำหนดจากผู้เชี่ยวชาญไว้ในระบบ ความแม่นยำของเซนเซอร์และค่าที่วัดได้นั้นจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากอุปกรณ์มาตรฐานแล้วอยู่ในสัดส่วนที่น่าพึงพอใจและยอมรับได้ เพราะมีค่าเปอร์เซ็นความผิดพลาดตอนเดินเล่นปกติ ค่าชีพจร จะมีค่าความคลาดเคลื่อนชีพจรเฉลี่ยได้ 3.41% ค่าความดันเลือดบน 2.32% ค่าความดันเลือดล่าง 2.91% อุณหภูมิ 0.58% และตอนออกกำลังกาย 10 นาที วัดค่าความคลาดเคลื่อนชีพจรเฉลี่ยได้ 2.09% ค่าความดันเลือดบน 2.56% ค่าความดันเลือดล่าง 2.79% และอุณหภูมิ 0.80% โดยผู้ทำจัดทำโครงงานจะต่อยอดและพัฒนาต่อไปจนมีความแม่นยำ, เสถียรมากขึ้น และมีการยอมรับโดยแพทย์เพื่อให้สามารถในการใช้งานจริงในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ผู้ที่สนใจได้ในอนาคต