นวัตกรรมลดน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานจากสารสกัดเปลือกมังคุดและใบโกงกาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรจิรา สังข์ผุด, ภัททิยา ลิ่มทอง, จิรภิญญา พูลสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์, ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานประเภทที่ 2 (Non-insulin dependent mellitus; NIDDM) ส่งผลให้เกิดโรค แทรกช้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และนําไปสู่อัตราการตายเป็นจํานวนมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภทนี้สามารถรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหาร หรือการลดระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งยาที่ใช้ลดระดับ น้ําตาลในเลือดนั้นเป็นกลุ่ม alpha-glucosidase inhibitors ยานี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ alpha- glucosidase ที่ผนังลําไส้ มีหน้าที่ย่อย complex carbohydrate และoligosaccharide ให้ เป็น monosaccharide ซึ่งยาที่ใช้ลดระดับน้ําตาลในเลือดนั้นเป็นกลุ่ม alpha-glucosidase inhibitors ยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ acarbose และ voglibose อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ยากลุ่ม acarbose และ voglibose ในปริมาณที่สูงในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกาย และการรักษาโดยมีผลข้างเคียงที่พบได้ บ่อยคือท้องอืด แน่นท้อง ผายลมบ่อย ถ่าย เหลว ปวดท้อง และไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ที่มีปัญหาทางระบบ ทางเดินอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่อาจมีลําไส้อุดตันหรืออักเสบได้ง่าย จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีม ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑน์วัตกรรมลดน้ําตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานจากสารสกัด เปลือกมังคุดและใบโกงกาง เพื่อใช้ในการรักษา ลดใช้ยาและลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยสมุนไพรที่ นํามาใช้เป็น Phytonutrients ซง่ึ เป็นผลผลิตจากวัสดุเหลอื ทิ้งจากการเกษตรคือ เปลือกมังคุดและใบ โกงกาง ทําการศึกษาการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกมังคุดและใบโกงกาง แล้วนํามาทดสอบ คุณประโยชน์เชิงสุขภาพของสารสกัดทั้ง 2 ชนิดและแบบผสมกัน เพื่อนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทน สารลดความอ้วนในรูปน้ํามันที่บรรจุแคปซูลแบบซอฟเจล และทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟา- อะไมเลส และกลูโคซิเดสของผลิตภัณฑ์ และทดสอบการจําลองสภาวะการย่อยเลียนแบบในกระเพาะ อาหารเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดี นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีประสิทธิภาพการต้าน เบาหวานมากที่สุดในการผลิตนวัตกรรมลดน้ําตาลในกระแสเลือด และยังช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิด โรคต่างๆ ได้อีกด้วย