การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดมะกรูด โหระพา และสะเดา ต่อการควบคุมมอดข้าวสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตย์ สุนทร, กษิดิศ เมฆกกตาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ ภูหัวไร่, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนมีการตระหนักถึงสุขภาพ ทำให้ผู้คนหันมาเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติมากขึ้นเพื่อให้มีผลต่อสุขภาพน้อยที่สุด จึงมีการเลือกใช้ข้าวเกษตรอินทรีย์ในการบริโภคมากขึ้น ข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นข้าวที่เพาะเลี้ยงโดยการไม่ใช้สารเคมี แต่หลังจากการเก็บเกี่ยว มีมอดข้าวสารที่ทำให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวมานั้นมีคุณภาพลดลง โครงงานนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ทั่วไปในการไล่หรือกำจัดมอดข้าวสารซึ่งเป็นศัตรูพืชอันดับหนึ่งของข้าวสารหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรอินทรีย์