การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผลตะขบป่าที่มีผลต่อการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัชยาภรณ์ สมศรี, ปุณยาพร ทัพวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไมโรซิเนสจากสารสกัดหยาบจากผลตะขบป่า 2หาปริมาณสารอะบูตินในผลตะขบป่า