การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพืชวงศ์ถั่วในการยับยั้ง เชื้อรา Alternaria alternata ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยทัต ราษอาษา, มาลินี ศิริโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Alternaria alternata จัดเป็นเชื้อราที่ระบาดแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคกับพืชต่างๆมากมายหลายชนิดโดยเฉพาะโรคใบจุดในผักต่างๆ และจากการวิจัยสารการยับยั้งเชื้อรา Alternaria alternata พบว่าสารกลุ่ม phenolic compounds ในพืชตระกูลถั่วมีความสามารถในการในการยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อ Alternaria alternata ได้ซึ่งสารประกอบชนิดนี้นั้นส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์ ผู้พัฒนาจึงนำพืชตระกูลถั่วมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับั้งเชื้อราชนิดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ต่อไป