การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเจลน้ำส้มควันไม้จากเล็บเหยี่ยวและเจลน้ำหมักเล็บเหยี่ยวเพื่อยับยั้งเชื้อราบนวัสดุทำหนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร กรุงภักดี, ธีราพร ทองอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาที่หนังตะลุงมีเชื้อราขึ้น ทีมดิฉันจึงคิดที่จะหาวิธีการยับยั้งการเกิดเชื้อรา เมื่อลองค้นคว้าเเล้วพบว่าเจลจากสมุนไพร น้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวภาพ สามารถยับยั้งเชื้อราได้ จึงคิดที่จะนำมาใช้ในการยับยั้งเชื้อรา โดยที่ภายในจังหวัดของพวกเราได้มีพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาทำน้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวภาพ นั่นก็คือ เล็บเหยี่ยว โดยที่ทางพวกเราได้นำทั้งมาทำเป็นเจลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราว่าเจลน้ำส้มควันไม้จากเล็บเหยี่ยวและเจลน้ำหมักจากเล็บเหยี่ยว ว่าแบบใดสามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ากัน พวกเราจึงได้เกิดไอเดียในการทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ของพวกเราและสามารถสร้างผลผลิตที่ดีกว่าปัจจุบัน