เจลยับยั้งเชื้อราบนหน้ายางพาราด้วยเมือกหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนิช ปานแก้ว, ณัฏฐ์สหัส ชยานุวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา รัตนมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในช่วงฤดูฝน มีความชื้นในอากาศสูง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราได้ง่าย และในปัจจุบันเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีการผลิตสินค้าที่ช่วยในการยับยั้งเชื้อราที่เกิดขึ้นกับพืชชนิดต่างๆ ซึ่งมันก็มีทั้งผลประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพืช เช่น อาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้มีการเสื่อมสภาพ หรือไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เช่น น้ำยางพารามีการปนเปื้อนของสารเคมี ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นวิธีที่สามารถยับยั้งเชื้อราบนหน้ายางพาราได้โดยที่เกิดผลกระทบที่ตามมาน้อยที่สุด โดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่างเมือกหอยทาก ซึ่งมีสารปฏิชีวนะธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อราบนหน้ายางพารา เพื่อช่วยลดปัญหาเชื้อราบนหน้ายางพารา