เครื่องแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM ผ่านสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสวิน ขุนนันทเจียม, คณิน ชูเหล็ก, ธิสิทธ พลพินิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำมา เพื่อช่วยให้สามารถทราบสภาพอากาศที่อยู่รอบตัวเราได้ โดยการส่งค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศไปยังสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลแบบ real-time และแจ้งเตือนเวลาเช้า เที่ยง เย็น รวมถึงช่วงที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นเกินกว่ามาตราฐาน