การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูจากแมลงที่ช่วยผสมพันธุ์ของดอกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร สามารถ, จุฑามาศ นุกูลธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูจากแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรดอกทุเรียน ซึ่งมีวัชพืชบางกลุ่มที่สามารถช่วยล่อแมลง ในกลุ่มที่สามารถผสมเกสรได้ กลุ่มข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการสำรวจวัชพืชและแมลงที่อยู่รอบๆต้นทุเรียน เพื่อในอนาคตต่อไปจะให้เกษตรกรปลูกวัชพืชกลุ่มนี้มากขึ้น จะได้ช่วยลดการใช้สารเคมีและเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชโดยใช้เกษตรอินทรีย์เข้ามาช่วยและยังคงเพิ่มการส่งผลผลิตในทางการเกษตร