การศึกษาค่าไดอิเล็กตริกของใบไม้แห้งเพื่อลดกำลังคลื่นไมโครเวฟสำหรับการบ่มมะเขือเทศพันธุ์โทมัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยชมพู สาสินธุ์, กันต์กนิษฐ์ แสงพยับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การส่งออกผลไม้ต้องมีการบ่มก่อนเสมอซึ่งการบ่มมักจะใช้แก๊สเอทิลีนซึ่งใช้เวลานานและอัตราการสุกไม่สม่ำเสมอ พวกเราจึงมีความคิดว่าอยากจะนำใบไม้แห้งมาหาค่าไดอิเล็กตริกที่เหมาะสมในการบ่มผลไม้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาและได้อัตราการสุกที่เท่ากัน