ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินาธิป จันทร์พงษ์, ธามทอง ทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย จึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนโครงงานที่นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกประสบการณ์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อคิดค้นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาบทความงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแต่ละปีจะมีการคิดค้นหรือต่อยอดมากกว่า 40 โครงงาน จากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทำงานวิจัยพบว่าโครงงานเหล่านั้นได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มรายงานและจัดเก็บไว้ที่ห้องหมวดวิทยาศาสตร์ โดยปริมาณโครงงานที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้โครงงานมีปริมาณมากยากต่อการเก็บรักษาอีกทั้งนักเรียนที่ต้องการจะต่อยอดโครงงานเพื่อนำไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็สามารถค้นหาได้โดยยาก และใช้ระยะเวลานาน

ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ ชื่อ Reseach & Project Database System การสร้างฐานข้อมูลโครงงานโดยเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ โดยใช้SQL ในการสร้างฐานข้อมูล ใช้ Html, CSS, PHP และJavaScripe ในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อการป้องกันการสูญหายของโครงงานด้วยระบบออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนและบุคคลภายนอกที่ต้องการสืบค้นโครงงานซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่โครงงานของนักเรียน อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปทำสถิติผลงานทางด้านการทำโครงงานอีกด้วย

กำลังรอผล