ถั่วเขียวงอกพร้อมดื่มสำหรับส่งเสริมโภชนาการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกมล เห็นประเสริฐแท้, ธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ, ญาณิศา ศรีพิไพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวธวัฒ นาพิรุณ, เทพปัญญา เจริญรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถั่วเขียว (mung bean) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีประโยชน์ทางโภชนาการสูง และในเมล็ดถั่วเขียวยังพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound) หลายชนิดที่สามารถใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เนื่องจากสารเหล่านี้พบมากขึ้นในขณะเป็นต้นอ่อน แต่มีปริมาณลดลงหรือตรวจไม่พบเมื่อเป็นถั่วงอกถูกปรุงสุก และหากบริโภคแบบดิบอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน

ผู้วิจัยจึงเกิดคำถามว่า เราจะสามารถเตรียมผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มจากถั่วเขียวงอกให้ปลอดเชื้อด้วยวิธีใดให้มีรสชาติหวานอร่อยโดยไม่ต้องเติมสารปรุงแต่ง และยังคงคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำซึ่งจะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

โดยวิธีการทดลอง มีการเพาะถั่วเขียวโดยควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโต(ปริมาณแสง ปริมาณน้ำ สารอาหาร และอุณหภูมิ) นำถั่วเขียวที่มีระยะการงอกต่างกันมาทำผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยการพาสเจอไรส์หรือเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

ในการทดลอง จะทำการตรวจหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพและตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำถั่วเขียวงอกขณะก่อน-หลังฆ่าเชื้อ และหลังจากเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น 2-4 สัปดาห์

ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มจากถั่วเขียวงอกที่ปลอดเชื้อ ไม่เติมสารปรุงแต่ง และมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าน้ำถั่วเขียวทั่วไป