เกมพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภโชค คำตะลา, ยินดี สืบสุนทร, ยุทธการ พรายพรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุวัชร์ สวัสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์