การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากขยะพลาสติกโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิส เพื่อดูดซับสีย้อมโรดามินบี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปียร์ยดา สีขวา, ญาดา ไชยบุตรดี, สุจิตรา รองศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปองดี ไชยจันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับสีย้อมโรดามีนบีโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากขยะพลาสติก โดยเตรียมขยะพลาสติกที่แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ PP , PET, HDPH, LDPH โดยนำขยะไปฆ่าเชื้อก่อนนำไปบดและร่อนและจากนั้นนำไปอบด้วยอุณหภูมิ 300-500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ก่อนจะเข้ากระบวนการไพโรไลซิส ด้วยความร้อนปานกลางที่อุณหภูมิประมาณ 300 ถึง 500 องศาเซลเซียสในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน หรือมีออกซิเจนในปริมาณที่น้อยมาก โดยทั่วไปผลผลิตที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสภาวะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซ ของเหลว (ซึ่งโดยทั่วไปมีคุณสมบัติคล้ายน้้ามัน) และของแข็ง (Char) เมื่อได้คาร์บอนแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากที่สุด คือ คาร์บอน จากนั้นนำคาร์บอนมากระตุ้นกับสารโพแทสเซียมไฮด์ดรอกไซด์ (KOH) เมื่อนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนำเอามาทำเป็นถ่านกัมมันต์ มาผสมกับสารที่มีไอออนของโพแทสเซียมไอออนของธาตุดังกล่าว จะแทรกเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของวัตถุดิบ เมื่อให้ความร้อนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อให้ได้ถ่านกัมมันต์พื้นที่ผิวสูง จากนั้นนำถ่านกัมมันต์เผา 600-700 องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงภายใต้สภาวะอับอากาศและนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวดูดซับสีย้อมโรดามีนบีและนำมาทดสอบถ่านกัมมันต์โดยใช้น้ำที่มีสารโรดามีนบีในการทดสอบและได้ถ่านกัมมันต์ที่ดีที่สุดและสามารถดูดซับสีย้อมโรดามีนบีได้