การใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชาธร นามมุงคุณ, นรบดี ดวงกำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐวดี ภูคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษา การใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด เก็บตัวอย่าง 3 เดือนต่อ 1 ครั้งระหว่างเดือนกันยายน(ตัวแทนฤดูฝน) เดือนธันวาคม(ตัวแทนฤดูหนาว) ถึงเดือนมีนาคม(ตัวแทนฤดูร้อน)โดยกรองน้ำตัวอย่างผ่านถุงลากแพลงก์ตอนขนาด 21 ไมโครเมตร พบแพลงก์ตอนพืชดิวิชันต่างๆ จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืช พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น 3 ลำดับแรก นำมาหาคะแนน AARL-PP Score สามารถจัดได้ว่าอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออยู่ในระดับใด มีสารอาหารและคุณภาพน้ำเป็นอย่างไร เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน้ำจะพบว่า แพลงก์ตอนชนิดเด่น 3 ลำดับแรกมีความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (ค่าบีโอดี) ค่าความสัมพันธ์กับความโปร่งแสง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(ค่าดีโอ) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากคุณภาพน้ำสามารถสรุปได้ว่าอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทใด