ศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากชาต้นอ่อนของข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจิรา แฉล้มชาติ, วรัชยา พุสาโรนา, ธีรา บุญฉลาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุนั้นมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น สารเคมี มลพิษทางสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกคุณลักษณะ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ อนุมูลอิสระ และความตึงเครียด โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเครียดทั้งเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองที่ดี ผลเสียที่ตามมาก็คือสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ คือ อนุมูลอิสระ ทีมผู้พัฒนาจึงต้องการที่จะศึกษาและเรียนรู้เชิงลึก เพื่อหาสารที่สามารถยับยั้ง หรือชะลอการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งสารที่สนใจนำมาศึกษาคือ สารฟีนอลิก (Phenolic compounds) จากชาต้นอ่อนของข้าวแต่ละชนิดที่นำมาศึกษา สำหรับการทดลองผู้พัฒนาได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของชาต้นอ่อนข้าวแต่ละชนิด โดยนำไปอ่านค่าในเครื่องวัดการดูดกลืนแสง และนำไปทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของชาต้นอ่อนข้าว โดยใช้ 2,2 diphemyl-1- picrylhydrazyl radical (DPPH) แล้วสกัดด้วยเอทานอล เพื่อให้สารทำปฏิกิริยากัน จากนั้นนำเอาค่าที่หาได้ไปพล็อตกราฟและคำนวณหาค่าปริมาณสารฟีนอลิก การพัฒนาชิ้นนี้จะช่วยให้ใครหลาย ๆ คนที่เริ่มสนใจเรื่องสุขภาพนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมของอาหารในการออกแบบและพัฒนาชาที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบและอยากมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น